Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /system/database/mysql.php on line 6
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /system/database/mysql.php:6) in /system/library/session.php on line 11Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /system/database/mysql.php:6) in /system/library/session.php on line 11Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/database/mysql.php:6) in /index.php on line 175Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/database/mysql.php:6) in /system/library/currency.php on line 45 Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU CHEMICZNEGO PASTA WODOCZUŁA


Data wydania: 01.01.2007                                                                               Data aktualizacji: 14.06.2013r.

 


1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa handlowa: pasta wodoczuła
Zastosowanie: indykator (wykrywanie śladowych ilości wody w produktach  ropopochodnych i innych organicznych)
Producent:  ALCHEM Szczecin
Dane kontaktowe dostawcy:  _____________________________________________________
Tel. alarmowy: 513 852 860  (pn-pt  8:00-15:00)

2. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie zawiera składników niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
organizmów żywych i środowiska, w ilościach powodujących zaklasyfikowanie go jako preparatu niebezpiecznego.
Należy zachować ogólne przepisy BHP i p. poż.
Może być niebezpieczny dla środowiska i organizmów żywych w przypadku niewłaściwego stosowania.
Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT ani kryteriów vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzane.
Długotrwałe narażenie na jego działanie może powodować negatywne skutki dla zdrowia (pkt. 11).

Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie  w kontakcie ze skórą, śluzówkami i po spożyciu.
Pełną informację zawarto w sekcji 16.

3. Skład/informacja o składnikach

Związki wapnia  ? 60%
Związki kobaltu  ? 6%
Węglowodory  ? 34%

4. Środki pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: skażone miejsca zmyć wodą z mydłem i posmarować kremem.
W kontakcie z oczami: przepłukać obficie pod bieżącą wodą. Skonsultować się z lekarzem i pokazać etykietę.
Po spożyciu:  postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeprowadzone badania dla podobnych produktów nie wykazały szkodliwych działań lub powodowały lekkie podrażnienia. Jeżeli objawy nie ustąpią należy udzielić pomocy medycznej .

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.
Postępować w zależności od intensywności objawów. Skontaktować się ze specjalistą od toksykologii w sytuacji jeśli większa ilość produktu została spożyta. 
Nie ma wskazówek dotyczących szczególnego postępowania.

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Nie wymaga specjalnego postępowania. 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Zebrać uwolniony materiał i traktować jako odpad.

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Postępować zgodnie z przepisami BHP. 
Podczas używania preparatu nie należy jeść ani pić. 
W razie zabrudzenia rąk nie przenosić na oczy i śluzówki.
Chronić przed wilgocią. Przechowywać w szczelnym oryginalnym opakowaniu w temperaturach umiarkowanych.

 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Przestrzegać ogólnych zasad BHP. Używać rękawic ochronnych. Zaleca się również stosowanie okularów i maski na usta.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

Stan skupienia:                ciało półstałe
Barwa:                               niebieska
Zapach:                             bezwonne
pH:                                     lekko zasadowe
Temperatura topnienia/krzepnięcia:    -20 do +40 
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:   brak
Temperatura zapłonu:    brak
Szybkość parowania:      brak 
Palność (ciała stałego, gazu):   nie palne
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: nie palne 
Prężność par:                   nie dotyczy 
Gęstość par:                    nie dotyczy 
Gęstość względna:         3,5g na 1cm3
Rozpuszczalność w wodzie:     ograniczona
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach:  rozpuszcza całkowicie frakcje oleiste 
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda; nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura rozkładu; nie dotyczy
Lepkość: średnia
Właściwości wybuchowe; nie dotyczy
Właściwości utleniające: bardzo małe

10. Stabilność i reaktywność

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia i przewidywanych warunkach temperatury i ciśnienia.
Brak możliwości występowania niebezpiecznych reakcji. 
Nie polimeryzuje.
Warunki, których należy unikać:  jest bezpieczna w każdych warunkach. Temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy, wyładowanie statyczne, wibracje lub inne obciążenia fizyczne nie powodują niebezpiecznych sytuacji.
Materiały niezgodne: brak  takich materiałów,  które wchodziły by w reakcje i tworzyły zagrożenie.
Podczas przechowywania chronić przed wilgocią / traci właściwości do zastosowania


11. Informacje toksykologiczne

Produkt nie był testowany toksykologicznie. Brak szczegółowych danych.
Toksyczność właściwa dla związków kobaltu w małych stężeniach i ilościach. 
Produktem należy obchodzić się z ostrożnością właściwą dla chemikaliów.

Inhalacja: nie stwarza zagrożenia.

Kontakt z oczami: może wywołać lekkie podrażnienie.

Kontakt ze skórą: długotrwały i powtarzający się kontakt oraz nieprzestrzeganie zasad BHP może wywołać lekkie podrażnienie.

Spożycie: Nie wielkie ilości nie powinny powodować żadnego negatywnego działania. Większe ilości mogą powodować dolegliwości żołądkowe.

Działanie mutagenne: nie uważany za czynnik mutagenny.
 
12. Informacje ekologiczne

Produkt nie był testowany. Z uwagi na wagowo nieznaczące ilości związków szkodliwych i znikomą wielkość produkowanych szarż, jego oddziaływanie na środowisko nie może być znaczące.

13. Postępowanie z odpadami

Pozostałości hydrolizować (potraktować wodą). 
Opakowania utylizować zgodnie z postanowieniami regionalnymi.

14. Informacje dotyczące transportu

Materiał pokrewny do farb drukarskich. 
Produkt nie został sklasyfikowany jako towar niebezpieczny dla żadnego rodzaju transportu i nie wymaga specjalnego traktowania.
Produkt podlega ogólnym przepisom w zakresie transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), morskiego (MDG Code) i lotniczego (IATA).


15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Zezwolenia: nie są wymagane
Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europej­skiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000r.                 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową – nie dotyczy
Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.                dot. trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG) – nie dotyczy
Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  689/2008 z dnia 17 czerwca 2008r.                  dot. wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów – nie dotyczy

16. Inne informacje.

Oznaczenia literowe i znaki

Xn           Produkt szkodliwy
R21         Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
R22         Działa szkodliwie po połknięciu.
R36/38   Działa drażniąco na oczy i skórę 

Określenia dotyczące postępowania z niebezpieczną substancją

S2           Chronić przed dziećmi
S24/25   Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry
S26        Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S 36         Stosować rękawice ochronne
S46       W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana zgodnie z aktualnym stanem naszej wiedzy                     i jest przeznaczona wyłącznie dla tego produktu.